เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคน พัฒนางาน บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อความมั่งคงขององค์กร

ค่านิยมวัฒนธรรม

รู้รอบ - แบ่งปัน - สร้างสรรค์ - เข้าใจ - ใฝ่คุณธรรม

ภารกิจหน่วยงาน

ควบคุม ดูแล สำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รังวัด และดำเนินการตามกรรมวิธีการสำรวจตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS เพื่อซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน หมุดบังคับภาพภาคพื้นดิน
ที่ได้รับจากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำรวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่กายภาพเชิงเส้นทางการเกษตร

สำรวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่ภาพถ่ายเพื่อการสำรวจทางการเกษตร

สำรวจและจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 เป็นแผนที่ฐาน เช่น แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร แผนที่เขตป่าชุมชน
แผนที่การใช้ที่ดินรายแปลง แผนที่ถือครองทางการเกษตร

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้มีความทันสมัย ได้แก่ ข้อมูลแผนที่จากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อสนับสนุนงานจัดทำแผนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ขอรับบริการ ในเขตความรับผิดชอบพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, 7, 8 และ 9

ตรวจสอบและรับรองแผนที่เขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35% นอกเขตเขา มาตราส่วน 1:50,000

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การดำเนินงาน

 • สำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 • พื้นที่ดำเนินงาน
  สำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน

 • หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

 • งานตรวจสอบความลาดชัน 35 %

  ผลการดำเนินงาน

  บุคลากร

  Me

  ติดต่อสอบถาม